Câu hỏi thường gặp

Góc tìm kiếm là một website/ dự án chạy dưới tên miền goctimkiem.com, giúp bạn tìm kiếm những thông tin/ kiến thức bổ ích. Xem thêm Giới thiệu hoặc Hướng dẫn hoặc bài viết Dự án Góc Tìm Kiếm là gì?
Điểm bài viết (post rating hay post voting) hiển thị ở mỗi bài viết là do người dùng bình chọn. Từ đó để đánh giá chất lượng cũng như tính xác thực của bài viết.
Điểm bài viết bạn nhìn thấy bằng số upvote (hay like) trừ cho số downvote (hay dislike).
Hiện tại, chỉ có thành viên và admin mới có quyền đăng bài lên góc tìm kiếm. Xem thêm Làm thế nào để đăng bài lên Góc Tìm Kiếm?
Hiện tại, có hai cấp bậc là thành viên có quyền viết bài (gọi là thành viên) và Admin quản lý (gọi là Admin) – là thành viên có dấu tích xanh sau tên.